Контактен център

Всички рискове при изпълнение на строителните работи

Какво застраховаме?

ДЗИ предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството му на инвеститор, предприемач, изпълнител или подизпълнител на строителния обект възможността да застрахова:

 • строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство;
 • съоръженията и оборудването на строителната площадка;
 • строителната механизация, използвана на обекта;
 • гражданската отговорност на изпълнителя/подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица;
 • разходите за ограничаване на щетите и за разчистване на обекта след настъпване на застрахователно събитие

срещу всички рискове, включително:

 • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;
 • буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;
 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското ниво (морски вълни);
 • земетресение, свличане или срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове и др.

Застрахователното покритие може да бъде разширено с допълнително покритие за: насрещната (кръстосана) отговорност между участниците в строителството, отговорността на изпълнителя/подизпълнителите за щети по време на гаранционния период и др.

Срок на застраховката – за срока на изграждане на обекта.

Застрахователната сума/лимитите на отговорност се определят:

 • за строително-монтажния обект – въз основа на проектната му стойност;
 • за съоръженията, оборудването, строителната механизация – въз основа на възстановителна/ действителна стойност;
 • за гражданската отговорност на Застрахования, както и за разноските за ограничаване на щетите и разчистване на обекта, се договарят лимити на отговорност.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на изграждания обект, застрахователната сума/лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

 

Как може да се застраховате?

Като попълните кратък въпросник и си изберете подходящо застрахователно покритие. Можете да сключите полица в офисите на ДЗИ или при нашите посредници.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново