Контактен център

Домашни животни

За кого е предназначена?

Юридически и физически лица собственици на домашни животни, птици и кошери с пчели.

 

Какво застраховаме?

Застраховат се домашни животни, птици и кошери с пчели, както следва:

 • говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца;
 • коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца;
 • свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
 • птици, отглеждани при интензивни условия;
 • кошери с пчели;
 • риба - отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
 • фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч - отглеждани във дивечоразвъдни стопанства.

Покрити рискове

Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:

 • пожар;
 • природни бедствия;
 • злополуки;
 • заразни, незаразни, паразитни и други болести.

По желание на застрахования се предлага допълнителна застрахователна закрила по рисковете: "загубване на разплодни и продуктивни качества" и "падане в пропаст за животни изкарвани на паша в планински и полупланински райони".

Застраховката се сключва за срок от една година, а по желание на клиента и преценка на застрахователя може и за по - кратък срок но не по - малък от един месец.

По Специални условия се предлагат и допълнителни покрития съобразно вида на застрахованите животни.

Застрахователна сума

Застрахователната сума на животните се определя по фактурна или балансова стойност, или се договаря между страните, като се имат предвид индивидуалните качества на застрахованите обекти, условията на отглеждане и други.

Отговорността на Застрахователя започва от 00.00 часа, след деня в който е внесена премията (първа вноска), за щети вследствие: пожар, природни бедствия, злополуки и болестни усложнения след раждане, а за щети вследствие болести след изтичане на 15-дневен карантинен срок.

При подновяване на застраховката без прекъсване нов карантинен срок не тече.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия се изчислява съгласно тарифа за застраховане по видове животни и се издължава: еднократно с отстъпка, двукратно или трикратно.

За стимулиране на постоянните ни клиенти при подновяване на договорите, предлагаме отстъпки , съгласно таблица за бонус според постигната квота на щета.

 

Как мога да се застраховам?

Застраховката се сключва въз основа на попълнено Предложение - декларация от страна на застрахования, след преглед и оценка от страна на застрахователя и ветеринарен специалист във всички офиси на компанията или при нашите посредници.

Общи условия за застраховане на животни, птици и кошери с пчели

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново