Контактен център

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект

Чл.173 ал.2 от Закона за устройство на територията предвижда възможност за сключване на застраховка „Професионална отговорност по отношение на конкретен строителен обект. „ДЗИ – Общо застраховане предлага застраховката при следните условия:

 

За кого е предназначена?

Обичайно е Възложителят на един строителен обект да изисква от проектанта, главния изпълнител (строителя) и/или другите лица, участващи в изпълнението на инвестиционния проект, да представят полица, обезпечаваща отговорността им във връзка с този строителен обект, като поставя и конкретни изисквания относно обхвата на застрахователното покритие и лимитите на отговорност. Застраховката може да сключи всяко лице, упражняващо една или няколко от следните дейности:

  • проектиране на инвестиционни обекти;
  • оценка за съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите;
  • строителен надзор;
  • цялостно изпълнение на строителни обекти или на отделни строително-монтажни работи;
  • технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционни проекти;
  • друга дейност, която е свързана с проектирането и изпълнението на строителни обекти.

 

Какво застраховаме?

Застраховката покрива вреди, претърпени от Възложителя и/или трети лица в резултат на неизпълнение на задълженията на Застрахования, съгласно закона и договора за изпълнение на посочения в полицата строителен обект. Покриват се искове, предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката.

Застраховката за конкретен строителен обект дава възможност да бъдат договорени по-високи лимити на застрахователна отговорност от задължителните по закон, да бъде покрита и отговорност на подизпълнителите на Застрахования, както и да се покрият вреди, възникнали в периода на експлоатация на строителния обект в рамките на гаранционния му период.

По застраховката се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в % от агрегатния лимит по полицата и зависи от вида на професионалната дейност на Застрахования, обхвата на застрахователното покритие, категорията и особеностите на строителния обект, лимитите на отговорност, самоучастието на Застрахования и срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата и по изключение разсрочено на вноски, ако се покрива по-дълъг срок.

 

Как може да се застраховате?

Полица за конкретен строителен обект може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново