Контактен център

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството
Задължителна застраховка съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството в сила от 06.03.2004 г. 

 

За кого е предназначена застраховката?

Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ е длъжен да сключи всеки, който упражнява една или повече от следните дейности:

  • Проектантът за изготвяне на инвестиционни проекти
  • Строителят за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи
  • Консултантът за:

– Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
и/или
– за упражняване на строителен надзор

  • Лицето, упражняващо строителен надзор по отношение на строежи от пета категория
  • Лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, за които не е извършена оценка за съответствие от консултант

 

Какво застраховаме? 

Застраховката осигурява защита в случай на предявяване на иск за обезщетение от трето лице, увредено вследствие на неправомерни действия и/или бездействия на Застрахования при упражняване на професионалната му дейност. Застрахователят обезщетява както имуществени вреди (пълно или частично увреждане на движими и недвижими вещи), така и неимуществени вреди (в резултат на смърт или телесни увреждания, претърпени от физически лица), които са настъпили през срока на застраховката. Когато искът е предявен по съдебен ред, в обезщетението се включват и съдебните разноски, ако Застрахователят е участвал в процеса.
Вредите се обезщетяват на базата на искове, предявени за първи път писмено през срока на застраховката, при условие че действията или бездействията на Застрахования, които са довели до възникването на вредите, са извършени след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата.
Застрахователната защита обхваща не само периода на застраховката (който обичайно е 1 година), но и вреди от действия или бездействия на Застрахования, извършени преди сключването на полицата. За целта Застрахованият декларира датата, от която е започнал професионалната си дейност като проектант, строител и т.н. Тази дата се определя като ретроактивна дата по полицата и може да обхваща период до 5 години преди началната дата на самата полица.

 

Как може да се застраховате?

Полица по задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.
Като задължителна застраховка лимитите на отговорност са установени по нормативен ред и се определят от два критерия: професионалната дейност на Застрахования и категорията на строежите, по които е работил или ще работи през срока на застраховката. В таблицата по-долу са посочени минималните задължителни лимити за сключване на годишна застраховка.
 

КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖИТЕ

ЗА СТРОИТЕЛ

ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОФЕСИИ

за един иск

в агрегат

за един иск

в агрегат

I и всички по-ниски

300 000 лв.

600 000 лв.

150 000 лв.

300 000 лв.

II и всички по-ниски

200 000 лв.

400 000 лв.

100 000 лв.

200 000 лв.

III и всички по-ниски

100 000 лв.

200 000 лв.

50 000 лв.

100 000 лв.

IV и всички по-ниски

50 000 лв.

100 000 лв.

25 000 лв.

50 000 лв.

V категория

35 000 лв.

50 000 лв.

17 500 лв.

35 000 лв.

Освен горецитираните задължителни нива, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД предлага и по-високи доброволни нива на застраховане.
По застраховката се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

 

Колко ще Ви струва?

Когато се сключва съгласно минималните задължителни лимити, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД предлага застраховката „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ на минималната цена, определена от Наредбата за задължителното застраховане. Премията се определя като 0,1% от агрегатния лимит по полицата. „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД не начислява допълнителна премия за срока на ретроактивното покритие.
Когато се сключва за по-високи доброволни лимити, премията се определя от професионалната дейност на Застрахования, лимитите на отговорност, размера на договореното самоучастие и други рискови обстоятелства.
Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново