Контактен център

Отговорност на туроператора

Задължителна застраховка съгласно Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е задължителна за всеки туроператор, който е лицензиран по реда на Закона за извършване на туроператорска дейност.

 

Какво застраховаме?

Отговорността на туроператора за причинени през застрахователния период имуществени вреди на потребителя в резултат на неразплащане на туроператора с неговите контрагенти и доставчици, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.
Застрахователната защита включва:

1. Възстановяване на платените от потребителя суми по договор за организирано групово или индивидуално туристическо пътуване с обща цена преди започване на пътуването;
2. Заплащане на разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги;
3. Разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.
Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от Застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката, и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.
Минимално задължително ниво:
Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора, определя задължителни лимити на отговорност, които съответстват на декларирания от туроператора оборот за предходната година и/или бизнес план за текущата година. 
Доброволно ниво:
Застрахованият може да избере по-висок лимит на отговорност от минималното задължително ниво при лимити на отговорност.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как мога да се застраховам?

Полица по застраховка „Отговорност на туроператор“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново