Контактен център

Отговорност на работодателя

За кого е предназначена?

Всеки работодател, който наема персонал на трудов договор, носи отговорност за вредите, претърпени от неговите работници и служители при изпълнение на трудовите им задължения.

Какво застраховаме?

В обхвата на застрахователна защита се включват всички суми, които съгласно нормативен акт Застрахованият бъде законово задължен да заплати на пострадалия работник/служител или на неговите законни наследници за претърпените от тях вреди, които са пряка последица от настъпила през времетраене на застраховката  трудова злополука, която е причинила временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 процента или смърт на негови работници и служители, независимо дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Застрахователната защита обхваща вредите от трудова злополука, причинени: от непреодолима сила, при или по повод на възложена работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.

Освен пряко причинените вреди, ДЗИ включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Застрахователното обезщетение е за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, – и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване.

Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие че събитията, на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, броя на персонала, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план

Как може да се застраховате?

Застраховката „Отговорност на работодателя“ може да се  сключи във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново