Контактен център

Отговорност на работодателя

За кого е предназначена?

Всеки работодател, който наема персонал на трудов договор, носи отговорност за вредите, претърпени от неговите работници и служители при изпълнение на трудовите им задължения, и може да се застрахова срещу риска от предявяване срещу него на претенция за обезщетение на това основание.

 

Какво застраховаме?

Всички суми, които съгласно нормативен акт Застрахованият бъде законово задължен да заплати на основание трудова злополука, настъпила през времетраене на застраховката и причинила временна неработоспособност, трайна неработоспособност над 50 процента или смърт на негови работници и служители, независимо дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Застрахователното обезщетение е за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, – и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване.

Застрахователната защита обхваща и вредите от трудова злополука, причинени от непреодолима сила при или по повод на възложена работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.

Освен пряко причинените вреди, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица.

Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие че събитията, на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, броя на персонала, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Отговорност на работодателя“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново