Контактен център

Отговорност на продукта

За кого е предназначена?

Всеки производител, доставчик, дистрибутор или търговец може да застрахова отговорността си за вредите, претърпени от потребител(и) на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обращение. 

Какво застраховаме?

По застраховката се покриват всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, причинени на трети лица от ползването на вписания в застрахователния договор продукт, настъпили през срока на застраховката в границите на територията на нейната валидност, изразяващи се в телесно увреждане (вкл. смърт) и/или в увреждане или загуба на движими или недвижими вещи.

Освен пряко причинените вреди, ДЗИ включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него за установяване на отговорността му е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. 

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от максималната сума, която той ще изплати в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посоченият от Застрахования лимит на отговорност, който фигурира в застрахователния договор.

Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие че събитията, на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избраните лимити на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план.

Как може да се застраховате?

Застраховка „Отговорност на продукта“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново