Контактен център

Обща гражданска отговорност

За кого е предназначена?

Застраховка Обща гражданска отговорност може да сключи всяка фирма или едноличен търговец, който:

  • развива производствена, преработвателна, добивна или друга стопанска дейност, свързана с производствен процес; 
  • извършва поддръжка и поправка на съоръжения; 
  • развива търговска или друга дейност, за която не е предвидена друга специфична застраховка.

 

Какво застраховаме?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи. 
Освен пряко причинените вреди, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. 
Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката, и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.
Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие че събитията, на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката. 

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Обща гражданска отговорност“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново