Контактен център

Обща гражданска отговорност

За кого е предназначена?

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ може да сключи всяка фирма или едноличен търговец, който:

  • развива производствена, преработвателна, добивна или друга стопанска дейност, свързана с производствен процес; 
  • извършва поддръжка и поправка на съоръжения; 
  • развива търговска или друга дейност, за която не е предвидена друга специфична застраховка.

Какво застраховаме?

Застраховката предоставя защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) и/или унищожаване или увреждане на движими или недвижими вещи. 

Освен пряко причинените вреди, ДЗИ включва към застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. 

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритието, но и от максималния размер на обезщетението, което той ще изплати в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посоченият от Застрахования лимит на отговорност, който фигурира в застрахователния договор.

Застрахователят разглежда и обезщетява вредите на основата на претенции, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие че събитията, на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката. 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избраните лимити на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план.

Как може да се застраховате?

Застраховка „Обща гражданска отговорност“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново