Контактен център

Гражданска отговорност на хотелиера и ресторантьора

За кого е предназначена?

За всеки собственик или наемател на туристически обект – хотел, вилно селище, семеен хотел, ресторант, кафене, заведение за хранене

 

Какво застраховаме?

Застраховате отговорността си към трети лица – гости или посетители в туристическия обект – във връзка с претърпени от тях имуществени или неимуществени вреди. Застрахователят осигурява застрахователна защита в различен обхват, обособен в следните покрития:

Основно покритие

1.1. Вреди, причинени на гости или посетители в туристическия обект, изразяващи се в смърт, телесно увреждане или заболяване вследствие на злополука или отравяне след консумиране на храни и напитки, предоставени от Застрахования на територията на туристическия обект, и/или в пълно или частично увреждане на движими вещи (без кражба).

1.2. Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, покрити по застраховката, когато Застрахователят е бил привлечен в процеса.

Допълнителни покрития

Ако е договорено между страните и вписано в полицата или в добавък към нея, Застрахователят допълнително ще покрива:

2.1. „Кражба от сейф“ – загуба на имущество (вкл.пари и ценности) на гости на туристическия обект вследствие на кражба чрез взлом или грабеж, при условие че към момента на събитието имуществото е било съхранявано на отговорност на Застрахования в каса или сейф на обекта.

2.2. „Вреди върху МПС“ – вреди върху моторни превозни средства (без кражба) на гости или посетители на туристическия обект, при условие че вредите са настъпили на територията на паркинг, обслужващ само обекта, и са причинени при паркиране или маневриране, извършено от служител на Застрахования.

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от Застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката, и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност.

Лимитите на отговорност по основното покритие са определени за едно увредено лице, едно застрахователно събитие и в агрегатен лимит, като са групирани в 6 (шест) базови варианта, предлагани от Застрахователя. В тези варианти са включени и съответни базови лимити за допълнителните покрития.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от вида на туристическия обект, избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как мога да се застраховам?

Полица по застраховка „Гражданска отговорност на хотелиера и ресторантьора“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново