Контактен център

Гражданска отговорност на хотелиера и ресторантьора

За кого е предназначена?

Този вид застраховка е предназначена за всеки собственик или наемател на туристически обект – хотел, вилно селище, семеен хотел, ресторант, кафене, заведение за хранене.

Какво застраховаме?

Застрахова се отговорността  на собственика/наемателя на туристически обект към трети лица – гости или посетители в него във връзка с претърпени от тях имуществени или неимуществени вреди.

ДЗИ осигурява застрахователна защита в различен обхват, обособен в следните покрития:

Основно покритие

1.1. Вреди на трети лица, включително пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от настъпило през срока на застраховката застрахователно събитие.

За застрахователно събитие се счита телесно увреждане (вкл. смърт) на физическо лице вследствие на злополука или вследствие на отравяне след консумиране на храни и напитки, предоставени от Застрахования на територията на туристическия обект, и/или унищожаване или увреждане на имущество (движими или недвижими вещи), без кражба, настъпило през срока на застрахователния договор в границите на територията на валидност на застраховката.

1.2. Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, покрити по застраховката, когато „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД  е бил привлечен в процеса.

Допълнителни покрития

Ако е договорено между страните и вписано в застрахователния договор или анекс/добавък към него, допълнително се покриват:

2.1. „Кражба от сейф“ – загуба на имущество (вкл. пари и ценности) на гости на туристическия обект вследствие на кражба чрез взлом или грабеж, при условие че към момента на събитието имуществото е било съхранявано на отговорност на Застрахования в каса или сейф на обекта.

2.2. „Вреди върху МПС“ – вреди върху моторни превозни средства (без кражба) на гости или посетители на туристическия обект, при условие че вредите са настъпили на територията на паркинг, обслужващ само обекта, и са причинени при паркиране или маневриране, извършено от служител на Застрахования.

Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритието, но и от максималното обезщетение, което той ще изплати в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това са избраните от Застрахования лимити на отговорност, специфицирани в застрахователния договор. Лимитите на отговорност по основното покритие са определени за едно увредено лице, едно застрахователно събитие и в агрегатен лимит, като са групирани в 6 (шест) базови варианта, предлагани от Застрахователя. В тези варианти са включени и съответни базови лимити за допълнителните покрития.

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от вида на туристическия обект, избраните лимити на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на застраховката или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно договорен план.

Как мога да се застраховам?

Застраховка „Гражданска отговорност на хотелиера и ресторантьора“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на ДЗИ в страната.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново