Контактен център

Гражданска отговорност на лица ползващи огнестрелно оръжие

За кого е предназначена?

Юридически лица или еднолични търговци, които осъществяват охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие или имат специализирано звено за охрана, са длъжни да застраховат служителите си, които ползват огнестрелно оръжие при изпълнение на служебните си задължения.
Сключващият застраховката е Застраховащ, а Застраховани са неговите служители.

 

Какво застраховаме?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели телесно увреждане (включително довело до смърт) или тяхно имущество (вещи) е било увредено или унищожено в резултат на използване на огнестрелно оръжие от Застрахования.
Освен пряко причинените вреди, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД включва в застрахователното обезщетение и всички съдебни разноски, направени от Застрахования, когато искът срещу него е бил предявен по съдебен ред, като например разходи за адвокатска защита, съдебни такси и възнаграждения за вещи лица. 
Обхватът на застрахователната защита, която Застрахователят осигурява, се определя не само от покритите рискове, но и от сумата, която ще изплати той в случай на настъпване на застрахователно събитие. Това е посочената от Застрахования сума, за която той желае да сключи застраховката, и в полицата тя се отразява като лимит на отговорност. Нормативно не са определени минимални лимити за сключване на този вид застраховка и Застрахованият може сам да определи размера на лимитите по полицата.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя от броя на служителите, които носят оръжие по служба, броя на оръжията, избраните лимити на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

Заявление-въпросник

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново