Контактен център

Застраховка на машини и съоръжения

По условията на тази застраховка ДЗИ застрахова машини и съоръжения, за които има сключена застраховка "Индустриален пожар" или "Пожар и други опасности",

срещу следните рискове:

  • конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите;
  • недостиг на вода в парни котли и парогенератори, физическа експлозия в парни котли, разкъсване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала, отказ на контролни и регулиращи уреди, пренагряване;
  • късо съединение, свръхнапрежение при трансформатори и подстанции, недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията;
  • попадане в среда на агресивни газове и течности.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума – определя се въз основа на възстановителна/ действителна стойност на машините и съоръженията.

Застрахователна премия (цена на застраховката)  – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново