Контактен център

Застраховка на машини и съоръжения

По условията на тази застраховка ДЗИ застрахова машини и съоръжения, за които има сключена застраховка "Индустриален пожар" или "Пожар и други опасности",

срещу следните рискове:

  • конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите;
  • недостиг на вода в парни котли и парогенератори, физическа експлозия в парни котли, разкъсване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала, отказ на контролни и регулиращи уреди, пренагряване;
  • късо съединение, свръхнапрежение при трансформатори и подстанции, недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията;
  • попадане в среда на агресивни газове и течности.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума – определя се въз основа на възстановителна/ действителна стойност на машините и съоръженията.

Застрахователна премия (цена на застраховката)  – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.