Контактен център

Застраховане на електронна техника

По условията на тази застраховка ДЗИ застрахова:

 • компютри, периферни устройства и компютърни мрежи, комплексно офис оборудване;
 • електронно-измервателна техника;
 • навигационна, комуникационна, радио- и телевизионна техника;
 • медицинска техника;
 • друго електронно  оборудване;
 • външни носители на информация;
 • допълнителни разходи за използване на алтернативна техника.

срещу следните рискове:

 • конструктивни грешки, дефекти на материала, лоша изработка;
 • късо съединение, свръхнапрежение, индукция (намагнитизиране);
 • кражба чрез взлом и въоръжен грабеж;
 • пожар, мълния – пряко и непряко попадение, експлозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щети вследствие от гасенето на пожар;
 • дим, сажди, корозионни газове;
 • градушка, буря, проливен дъжд, наводнение, течове от ВиК инсталации, действие на директна пара;
 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • свличане, срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • земетресение и др.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума/ лимити на отговорност – определя се въз основа на възстановителна/ действителна стойност на имуществото. За външните носители на информация и за допълнителните разходи се договарят лимити.

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на имуществото, застрахователната сума/ лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него, а при кражба чрез взлом или въоръжен грабеж в срок от 24 (двадесет и четири) часа, да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново