Контактен център

Застраховане на електронна техника

По условията на тази застраховка ДЗИ застрахова:

 • компютри, периферни устройства и компютърни мрежи, комплексно офис оборудване;
 • електронно-измервателна техника;
 • навигационна, комуникационна, радио- и телевизионна техника;
 • медицинска техника;
 • друго електронно  оборудване;
 • външни носители на информация;
 • допълнителни разходи за използване на алтернативна техника.

срещу следните рискове:

 • конструктивни грешки, дефекти на материала, лоша изработка;
 • късо съединение, свръхнапрежение, индукция (намагнитизиране);
 • кражба чрез взлом и въоръжен грабеж;
 • пожар, мълния – пряко и непряко попадение, експлозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щети вследствие от гасенето на пожар;
 • дим, сажди, корозионни газове;
 • градушка, буря, проливен дъжд, наводнение, течове от ВиК инсталации, действие на директна пара;
 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • свличане, срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • земетресение и др.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума/ лимити на отговорност – определя се въз основа на възстановителна/ действителна стойност на имуществото. За външните носители на информация и за допълнителните разходи се договарят лимити.

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на имуществото, застрахователната сума/ лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него, а при кражба чрез взлом или въоръжен грабеж в срок от 24 (двадесет и четири) часа, да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.