Контактен център

Замразени продукти срещу разваляне

По условията на тази застраховка ДЗИ застрахова замразени/ охладени продукти, съхранявани в хладилни складове/ камери, за които има сключена застраховка "Индустриален пожар" или "Пожар и други опасности" и които са застраховани по Специалните условия за застраховане на машини и съоръжения,

срещу разваляне в резултат на повреда на хладилните съоръжения и последващото я:

  • повишаване или намаляване на температурата на охлаждане;
  • изтичане на хладилен агент;
  • нарушаване на необходимата концентрация на газ в случай на съхранение на продуктите в контролирана газова атмосфера.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума – за съдържанието на всеки хладилен склад/ камера се определя въз основа на цената на очакваната максимална наличност (количество) на замразени/ охладени продукти в него.

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на замразените/ охладените продукти, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново