Контактен център

Замразени продукти срещу разваляне

По условията на тази застраховка ДЗИ застрахова замразени/ охладени продукти, съхранявани в хладилни складове/ камери, за които има сключена застраховка "Индустриален пожар" или "Пожар и други опасности" и които са застраховани по Специалните условия за застраховане на машини и съоръжения,

срещу разваляне в резултат на повреда на хладилните съоръжения и последващото я:

  • повишаване или намаляване на температурата на охлаждане;
  • изтичане на хладилен агент;
  • нарушаване на необходимата концентрация на газ в случай на съхранение на продуктите в контролирана газова атмосфера.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума – за съдържанието на всеки хладилен склад/ камера се определя въз основа на цената на очакваната максимална наличност (количество) на замразени/ охладени продукти в него.

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на замразените/ охладените продукти, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.