Контактен център

Всички рискове при изпълнение на монтажа

Какво застраховаме?

 

ДЗИ предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството му на инвеститор, предприемач, изпълнител или подизпълнител на строително-монтажния обект възможността да застрахова:

 • строително-монтажни обекти от всякакъв вид с преобладаваща монтажна дейност;
 • съоръженията и оборудването на строително-монтажната площадка;
 • имуществата (сгради, машини и съоръжения), намиращи се на територията на обекта, принадлежащи на инвеститора;
 • гражданската отговорност на изпълнителя/подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица;
 • разходите за ограничаване на щетите и за разчистване на обекта след настъпване на застрахователно събитие

срещу всички рискове, включително

 • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;
 • късо съединение, свръхнапрежение;
 • свръхналягане или вакуум, скъсване вследствие на центробежни сили;
 • щети при вътрешен транспорт на обекта, увреждане от падащи предмети;
 • буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;
 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското ниво (морски вълни);
 • земетресение, свличане или срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове и др.

Застрахователното покритие може да бъде разширено с допълнително покритие за: насрещната (кръстосана) отговорност между участниците в монтажа, отговорността на изпълнителя/ подизпълнителите за щети по време на гаранционния период и др.

Срок на застраховката – срокът на извършване на монтажа.

Застрахователната сума/лимитите на отговорност се определят:

 • за строително-монтажния обект – въз основа на проектната му стойност;
 • за съоръженията и оборудването на строителната площадка – въз основа на възстановителна/действителна стойност;
 • за гражданската отговорност на Застрахования, както и за разноските за ограничаване на щетите и разчистване на обекта, се договарят лимити на отговорност.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на строително-монтажния обект, застрахователната сума/ лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

 

Как може да се застраховате?

Като попълните кратък въпросник и си изберете подходящо застрахователно покритие. Можете да сключите полица в офисите на ДЗИ или при нашите посредници.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.