Контактен център

Всички рискове при изпълнение на монтажа

ДЗИ предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството си на инвеститор, предприемач, изпълнител или подизпълнител на строително-монтажния обект възможността да застрахова по условията на тази застраховка:

 • строително-монтажни обекти от всякакъв вид с преобладаваща монтажна дейност, като напр. монтаж на турбини, генератори, парни котли, компресори, двигатели с вътрешно горене, металорежещи машини, асансьори, резервоари, тръбопроводи и др.;
 • съоръженията и оборудването на строително-монтажната площадка;
 • имуществата (сгради, машини и съоръжения), намиращи се на територията на строително-монтажната площадка, принадлежащи на инвеститора;
 • гражданската отговорност на изпълнителя/ подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица;
 • разходите за ограничаване на щетите и за разчистване на обекта след настъпване на застрахователно събитие.

срещу всички рискове, включително:

 • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;
 • късо съединение, свръхнапрежениуе или спад на напрежението, електрическа дъга;
 • свръхналягане или вакуум, скъсване вследствие на центробежни сили;
 • щети при вътрешен транспорт на строително-монтажната площадка,  проникване на чужди тела, увреждане от падащи предмети;
 • буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;
 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското ниво (морски вълни);
 • земетресение, свличане или срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове и др.

Застрахователното покритие може да бъде разширено с допълнително покритие за: насрещната (кръстосана) отговорност между участниците в монтажа, разходи за извънреден и нощен труд, експресни и въздушни доставки и т.н., отговорността на изпълнителя/ подизпълнителите за щети по време на гаранционния период и др.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва за срока на извършване на монтажа.

Застрахователната сума/ лимитите на отговорност се определят:

 • за строително-монтажния обект – въз основа на проектната му стойност;
 • за съоръженията и оборудването на строителната площадка - въз основа на възстановителна/ действителна стойност;
 • за гражданската отговорност на Застрахования, както и за разноските за ограничаване на щетите и разчистване на обекта се договарят лимити на отговорност.

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на строително-монтажния обект, застрахователната сума/ лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.