Контактен център

Всички рискове при изпълнение на монтажа

ДЗИ предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството си на инвеститор, предприемач, изпълнител или подизпълнител на строително-монтажния обект възможността да застрахова по условията на тази застраховка:

 • строително-монтажни обекти от всякакъв вид с преобладаваща монтажна дейност, като напр. монтаж на турбини, генератори, парни котли, компресори, двигатели с вътрешно горене, металорежещи машини, асансьори, резервоари, тръбопроводи и др.;
 • съоръженията и оборудването на строително-монтажната площадка;
 • имуществата (сгради, машини и съоръжения), намиращи се на територията на строително-монтажната площадка, принадлежащи на инвеститора;
 • гражданската отговорност на изпълнителя/ подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица;
 • разходите за ограничаване на щетите и за разчистване на обекта след настъпване на застрахователно събитие.

срещу всички рискове, включително:

 • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;
 • късо съединение, свръхнапрежениуе или спад на напрежението, електрическа дъга;
 • свръхналягане или вакуум, скъсване вследствие на центробежни сили;
 • щети при вътрешен транспорт на строително-монтажната площадка,  проникване на чужди тела, увреждане от падащи предмети;
 • буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;
 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското ниво (морски вълни);
 • земетресение, свличане или срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове и др.

Застрахователното покритие може да бъде разширено с допълнително покритие за: насрещната (кръстосана) отговорност между участниците в монтажа, разходи за извънреден и нощен труд, експресни и въздушни доставки и т.н., отговорността на изпълнителя/ подизпълнителите за щети по време на гаранционния период и др.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва за срока на извършване на монтажа.

Застрахователната сума/ лимитите на отговорност се определят:

 • за строително-монтажния обект – въз основа на проектната му стойност;
 • за съоръженията и оборудването на строителната площадка - въз основа на възстановителна/ действителна стойност;
 • за гражданската отговорност на Застрахования, както и за разноските за ограничаване на щетите и разчистване на обекта се договарят лимити на отговорност.

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на строително-монтажния обект, застрахователната сума/ лимитите на отговорност, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново