Контактен център

ЕВРОБОНД

Ние в ДЗИ винаги се стараем да намерим най-добрата възможност за реализиране на доходност, с минимален риск за Вашата инвестиция! Поради тази причина нашите инвестиционни продукти предлагат уникална комбинация от инвестиция в доходоносни инструменти и застрахователна защита.

ЕВРОБОНД

Продуктът ЕВРОБОНД Ви предоставя една изключително сигурна инвестиция в ДЦК, деноминирани в ЕВРО. Самият емитент на ДЦК може да бъде различен в зависимост от емисията.

 

Какво е ЕВРОБОНД?

 • Застрахователно-инвестиционен продукт с еднократна премия
 • Обозрим инвестиционен хоризонт с фиксиран падеж:
 • Инвестиране в нискорискови активи – еврооблигации
 • Фиксирана цена на дял на падеж

 

Защо ЕВРОБОНД?

 • Придобиване на дялове от фонд на ДЗИ, инвестиран в Държавни ценни книжа (ДЦК)
 • Реализиране на висока доходност
 • Без данък върху лихвите
 • Застрахователна защита в случай на злополука

 

Уместен за клиенти

Консервативни инвеститори с Рисков профил 3 и по-висок

Застрахователно покритие

 

Застрахователната сума (размер на застрахователна защита) е равна на еднократната премия по договора, но не по-голяма от

30 000 евро  на застрахователна полица.

Покрити рискове

Плащания на суми

Доживяване края на срока на договора

Към фиксираната падежна дата Застрахователят изплаща стойността на притежаваните инвестиционни дялове по фиксирана цена.

Смърт

Застрахователят изплаща на ползващите лица стойността на притежаваните инвестиционни дялове.

Смърт от злополука

Застрахователят изплаща на ползващите лица застрахователната сума, в допълнение към стойността на притежаваните инвестиционни дялове.

Инвалидност над 75 % от злополука.

Застрахователят изплаща  застрахователната сума.

 

Движение на цените на дяловете по фондовете от различните емисии може да намерите ТУК

Правила за управление на вътрешен инвестиционен фонд Евробонд

Допълнителна информация за застрахователно инвестиционна програма ЕВРОБОНД може да намерите в клоновата мрежа на ОББ и офисите на ДЗИ.

 

АКТУАЛНА ЕМИСИЯ

ЕВРОБОНД 9

Във връзка с постоянния интерес, предизвикан от инвестиционните ни продукти, сме структурирали нова емисия на инвестиционен продукт – ЕВРОБОНД 9. Продуктът запазва стандартната уникална комбинация от застрахователна защита и доходоносна инвестиция, при това с атрактивни параметри. ЕВРОБОНД 9 е продукт в евро, базиран на инвестиция в най-сигурния възможен инвестиционен инструмент – ДЦК на Република Румъния, с падежна дата 24.04.2024.

ЕВРОБОНД 9 е аналогичен на предишната емисия ЕВРОБОНД 8 и е със следните параметри:

 • Предлаганата нетна доходност за клиента е 0.63% годишно върху цялата внесена сума;
 • Обща доходност на падеж на фонда – 3,85;
 • Цената в периода на продажби е фиксирана на 1 евро на дял, за да могат всички клиенти да получат тази доходност;
 • Емисията е лимитирана за продажби в рамките на периодът за продажби, който приключва на 04.05.2018 год.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново