Контактен център
21/07/2015
Проектиране на обекти на ДЗИ

Във връзка с откриване и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за „Проектиране на обекти на ДЗИ“, „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД и „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД отправят настоящото запитване за оферта.

 

Запитване за оферта

Приложения:

Приложение 1: Регионално покритие за проектиране на обекти с включен транспорт

Приложение 2: Цена за проектиране на обекти с включен транспорт

Приложение 3: Срокове за проектиране

Приложение 4: Цена за транспорт за райони на проектиране извън регионалното покритие

Приложение 5: Административни данни на участника

Приложение 6: Концепция за корпоративен дизайн на ДЗИ

Приложение 7: Рамков договор

 

Срок за получаване на документи: 03.08.15г

Срок за въпроси: 30.07.15г.

 

Оферти се подават в Деловодство на ДЗИ в запечатан, непрозрачен запечатан плик от представител на участника, по куриер или поща с препоръчано писмо с обратна разписка.

 До: ДЗИ ЕАД

гр. София, п.к. 1000, бул. ”Цар Освободител” № 6                        
Деловодство

На вниманието на Свилен Славов, Дирекция ОФД

При необходимост от допълнителна информация, изпращайте Вашите въпроси на procurement@dzi.bg

 

„ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД
„ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново