Контактен център
03/07/2015
Обявяване на тръжна процедура с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обекти на ДЗИ на територията на Република България“.

Всеки кандидат, който изявява желание да се включи в търга следва да входира техническа част съдържаща:

 • Подписана и подпечатана актуална разпечатка на общ статус от търговския регистър за актуално състояние;
 • Последния изготвен и заверен Годишен финансов отчет;
 • Подписан Кодекс на поведение за доставчици на КВС (Приложение №11 - задължително условие);
 • Административни данни за участника (Приложение №7);
 • Копие на валидно удостоверение за регистрация на фирмата в Камарата на строителите за строеж на обекти II, III, IV и V категории;
 • Копия на валидни удостоверения на персонала с мин. III квалификационна група по техническа безопасност;
 • Списък на персонала на трудов договор във фирмата – три имена, длъжност, години трудов стаж във фирмата (Приложение №10);
 • Приложение №2 Покритие;
 • Приложение №5 с опис на собствена механизация;
 • Копие от застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на кандидата;
 • Информация  за общия оборот и обороти, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години /2014, 2013 и 2012/ години (Приложение №9);
 • Подписано споразумение за конфиденциалност (Приложение №12);
 • Списък с референтни обекти - завършени или текущи (Приложение №8);

Срок за въпроси по ценова част: До 17/07/2015г. , 17ч. по имейл на следния електронен адрес: procurement@dzi.bg.
Срок за предоставяне на ценова част – „Приложение 1“ и референции: 17/07/2015 – 24/07/2015г. , 16ч. – съдържащи:

 • Приложение №1 с попълнени и подписани всички страници и в електронен вид!
 • Референции от фирми, за които кандидата е упражнявал подобна дейност;

Oфертата се подава или изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка лично от кандидата в непрозрачен запечатан плик най – късно до горепосочените срокове на адрес:

За „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД
гр. София, п.к. 1000, бул. ”Цар Освободител” № 6                        
Дирекция „Общофункционални дейности“
На вниманието на г-н Свилен Славов
Чрез „Деловодството“

При необходимост от допълнителна информация сме на Ваше разположение.

„ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД
„ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново