Общи условия за ползване на мобилно приложение kaksi и предлаганите чрез него услуги

I.                    Обща информация.

1. „ДЗИ–Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 121518328, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 89Б, извършващо застрахователна дейност съгласно Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 2/13.05.1998 г., използващ интернет страница www.dzi.bg.

2. Надзорен орган на застрахователното дружество е Комисията по финансов надзор, с адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ № 16.

3. Мобилното приложение KakSi предоставя услуги, свързани с подобряване здравословното състояние на потребителя, чрез умен алгоритъм за анализ на потребителската активност, достъп до здравни съвети и статии,  предоставяне на специални оферти от „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и други партньори на тези дружества, както и достъп до здравните застрахователни услуги на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД, чрез дигитална здравна карта, достъп до онлайн портали за медицинско обслужване, които могат да бъдат базирани на приложения или уеб базирани услуги ("Мобилни услуги"). Тези мобилни услуги се предоставят безплатно и могат да се използват от всички регистрирани потребители.

4. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, от една страна, и потребителите на мобилното приложение, от друга, във връзка с инсталирането и ползването на мобилното приложение и предоставяните от него услуги.

 

II.                  Регистрация и инсталация.

1. Приложението е налично за сваляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Google Play Store и Apple Store. За нормалното ползване на приложението е необходимо наличието на крайни мобилни устройства (смартфони) на потребители, работещи с операционни системи Android 10, iOS 13, и следващи, по-нови софтуерни версии, както и връзка към интернет - мобилна или безжична (Wi-Fi). В случай че потребителят не разполага със съответния софтуер, хардуер и/или интернет връзка, ползването на приложението ще бъде възпрепятствано. Трафикът на данни при ползване на приложението, както в България, така и в чужбина (роуминг), се таксува и тарифира, съгласно условията на ползвания от потребителя абонаментен или предплатен план, и действащата ценова листа на обслужващия мобилен оператор.

2. За да извърши успешна регистрация в мобилното приложение, е необходимо потребителят да предостави своя телефонен номер, на който ще получи активационен код. Първоначалното  вписване в мобилното приложение се извършва посредством въвеждане на телефонен номер и попълване на уникалния активационен код, който мобилното приложение изпраща към потребителя под формата на СМС. Мобилното приложение позволява поддържането на само една активна сесия от едно мобилно устройство.

 

 

III.                Приемане и съгласие.

1. Потребителят трябва внимателно да се запознае с настоящите Общи Условия и с Информация за защита на личните данни преди да маркира съгласието си с тях, и да продължи процеса по регистрация в мобилното приложение. В случай че потребителят не е съгласен с която и да е от разпоредбите на тези Общи условия, той няма да може да достъпва или използва мобилното приложение, нито софтуера, услугите, информацията или каквато и да е негова функционалност.

2. Използването на услугите в мобилното приложение става на базата на настоящите Общи условия. С маркиране на съответното поле при първоначална регистрация, потребителят:

2.1. се съгласява, че това електронно изявление представлява негов електронен подпис, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

2.2. изрично се съгласява, че правната сила на така положения от него електронен подпис е равностойна на правната сила на саморъчен негов подпис;

2.3. изрично се съгласява и се обвързва с настоящите Общи условия.

3. В случай че след регистрацията в мобилното приложение потребителят реши, че не е съгласен с някоя от разпоредбите на тези Общи условия, потребителят трябва да изтрие профила си (да се дерегистрира) и да деинсталира мобилното приложение. Липсата на такава дерегистрация, респективно използването на мобилното приложение,  означава, че потребителят е съгласен с Общите условия във всеки един момент от тяхното приемане до изтриване на профила си и деинсталиране на мобилното приложение.

4. „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД притежава всички права върху мобилното приложение, необходими за неговото надлежно използване. Нищо в тези Общи условия не следва да се счита за предоставяне на каквито и да е права в полза на потребителите, освен правото да използват услугите в мобилното приложение съгласно условията, разписани подробно надолу в този документ, както и в документи, към които настоящите Общи условия препращат.

5. При промяна на настоящите Общи условия „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД уведомява предварително за това потребителите на мобилното приложение, които изрично заявяват съгласие и обвързаност с текстовете на новите Общи условия.

6. ДЗИ има право едностранно да променя настоящите Общи условия без да уведомява предварително за това потребителя, когато промените касаят техническите изисквания за ползване на мобилното приложение, промяна на обхвата на неговите функционалности, публикуване на нови версии.

 

IV.                Дефиниции и термини.

Потребител на мобилното приложение – физическо лице, което е инсталирало мобилното приложение и е извършило успешна регистрация в приложението.

Сървър – устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които, е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Електронен документ – съдържание, текстов запис, съхраняван в електронна форма върху магнитен, оптичен или друг носител, който може да бъде възпроизвеждан.

 

V.                  Пълнота и точност на информацията. Ограничение на отговорността.

1. „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД не носи отговорност в случай на неизпълнение на задълженията си за предоставяне на услуги, настъпило вследствие на извънредни технически или комуникационни причини, като, но не само, срив на информационни системи, прекъсване на комуникационни линии, спиране на електрическо захранване и др., както и при извънредни обстоятелства, като стихийни природни бедствия, общонационални стачки, технически повреди, които са извън контрола на дружеството.

2. „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД не носи отговорност за грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от потребителя данни.

3. „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън  контрола на Дружеството като например, но не изчерпателно: в случай на непреодолима сила, случайно събитие, форсмажор, проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет, на проблеми, дължащи се на оборудването на клиента, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица.

4. „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера или хардуера на потребителите, или за загуба на данни във връзка с използване на мобилното приложение.

5. „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД не носи отговорност за вреди, вследствие на използване на чужди лични данни от трето лице, в разрез с настоящите Общи условия, както и за неточно или невярно предоставени данни и информация.

 

VI.                Типове потребители.

В мобилното приложение се диференцират два типа потребители – стандартни потребители и премиум потребители.

1.       Стандартни потребители.

Стандартните потребители имат неограничен достъп до мобилното приложение и неговите функционалности, в т.ч. стандартни оферти в ДЗИ Магазин, с изключение на специални оферти в ДЗИ Магазин, валидни само и единствено за потребители с премиум статус.

2.       Премиум потребители.

Премиум потребителите могат да се възползват неограничено от функционалностите на приложението, включително получават достъп до специални оферти в ДЗИ Магазин, валидни само за този клас потребители.

 

За да може да премине от статус Стандартен потребител към статус Премиум потребител, е необходимо потребителят да дигитализира своята здравна застрахователна карта „Здраве“ или „Комплексна медицинска помощ“, чрез функционалността „Добави ДЗИ Здравна карта“.

 

VII.              Функционалности и услуги.

1.         Новини.

1.1. Мобилното приложение предоставя услуга за достъп до информация, предоставена от „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД и техните партньори.

1.2. Авторските права на материалите, публикувани в секция „Новини“, са изцяло и единствено собственост на предоставилата ги страна.

1.3. „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД не носи отговорност за предоставената от други страни и публикувана в мобилното приложение KakSi информация.

2.       Известия и управление на известията.

2.1. След завършване на регистрацията, всички видове известия в мобилното приложение са автоматично изключени (по подразбиране), като биват следните видове:

·      SOS сигнали и спешни контакти

·      Уведомления за нови приятели и регистрация чрез линк на потребителя

·      Нови викторини

·      Нови публикации в Новини

·      Нови оферти в ДЗИ Магазин

·      ДЗИ Енергия, активности и тренировки

·      Общи нотификации

·      Здравни уведомления

2.2. Всеки потребител може активно да управлява известията, които иска да получава, по категориите, описани по-горе, като може да активира избраните от него или всички заедно.

2.3. Управлението на личните предпочитания за получаване на известия се извършва чрез секция „Управление на известията“, в подменю „Профил“ в мобилното приложение.

3.     SOS сигнал и спешни контакти.

3.1. Приложението предоставя услуга за известяване на спешни контакти в случай на необходимост, вкл. подаване на точна или последна известна локация.

3.2. В случай на спешна нужда от помощ потребителят може да активира функцията SOS сигнал. Активирането позволява на потребителя да генерира обаждане към тел. 112, както и известяване на спешните му контакти. Потребителят избира кои да бъдат неговите спешни контакти. Към всички спешни контакти, които са потребители на KakSi, се изпраща известие, съдържащо гео-локацията на потребителя, изпратил сигнала, както и Здравното досие на последния, в случай че потребителят е позволил изрично на мобилното приложение да изпраща лична информация. Към спешните контакти, които не са потребители на приложението, се изпраща СМС известие с GPS координатите на лицето, изпратило сигнала.

3.3. За да може да се генерира SOS сигнал, е необходимо потребителят да има достъп до интернет (Wi-Fi или мобилни данни). Приложението дава възможност на потребителя да вижда локацията на лица, добавени и регистрирани в приложението, които са  предоставили своето съгласие да бъдат контакти на потребителя, чрез функцията „Следвай“. Тази функция позволява да бъде показана гео-локацията на всички добавени приятели при поискване.

3.4. Информацията за местоположението, респ. GPS координатите, на потребителя се съхранява на неговото устройство и се извлича от фабрично вградените в мобилния телефон функции, респ. приложения.

4.     Покани приятели.

Мобилното приложение позволява на потребителите да добавят свои приятели в мобилното приложение. Необходимо е потребителят да осигури достъп до телефонния си указател, за да може приложението да разпознае и класифицира неговите контакти, като потребители на мобилното приложение, предоставяйки директна възможност за добавянето им, като приятели или като негови контакти, които не са потребители на приложението, позволявайки изпращането на покана за присъединяване.

Мобилното приложение стимулира потребителите да изпращат покани за присъединяване на трети лица, които нямат активна регистрация в апликацията, награждавайки потребителите с ДЗИ Перли.

5.     Активности.

5.1. Потребителите на мобилното приложение могат да следят своята физическа активност, както и различни здравни показатели в мобилното приложение, предоставяйки своето съгласие мобилното приложение да получи достъп за прочитане на информация от софтуерно вградените от производителя на операционната система здравни приложения (напр. Apple Health, Google Fit и т.н.).

5.2. Здравната информация, визуализирана в мобилното приложение в меню „Дейност“, секция „Активност“, с изключение на ДЗИ Енергия, се пресмята, записва и обработва от устройството на потребителя и мобилното приложение не носи отговорност за нейната достоверност.

5.3. ДЗИ Енергия представлява умен алгоритъм, базиран на историческа информация за нивата на физическа активност на потребителите, като всеки ден той се променя с цел мотивиране на потребителите да повишат своята физическа активност. ДЗИ Енергия изчислява информация за нивата на физическа активност, четейки данните от вградените здравни приложения (напр. Apple Health, Google Fit и т.н.), разработени от доставчиците на софтуерни решения за съответната операционна система.

6.    Тренировки.

Всеки потребител на мобилното приложение има правото да създава персонални тренировки при бягане или ходене, с които да проследява маршрута, изминатото разстояние, денивелацията и времето за тренировка. За целта мобилното приложение се свързва с вграденото здравно приложение (напр. Apple Health, Google Fit и т.н.)., както и с вградената гео карта на устройството на потребителя, за да може да визуализира маршрута и информацията за активност.

7.     Аватар.

7.1. Мобилното приложение позволява на всеки потребител да създаде свой уникален Аватар. Аватарът представлява динамично променящ се 3-Д визуален елемент, който е пряко обвързан с постигнатите от потребителя нива на физическа активност.

7.2. При повишаване на физическата активност, съгласно поставените с ДЗИ Енергия умен алгоритъм нива, потребителят повишава нивото на своя Аватар. При непостигане на заложените с ДЗИ Енергия алгоритъм цели, потребителят понижава нивото на своя Аватар.

7.3. Всяко следващо по-високо ниво на Аватар позволява на потребителя да трупа повече ДЗИ Перли, при постигане на дневните цели, заложени чрез алгоритъма ДЗИ Енергия.

8.     Викторини.

Мобилното приложение дава възможност на потребителите да печелят допълнителни ДЗИ Перли и чрез включването в различни викторини на теми, свързани с публикуваното в секция „Новини“ съдържание.

Предоставянето на всеки правилен отговор се награждава от мобилното приложение с допълнителни ДЗИ Перли, броят на които е предварително определен.

9.     ДЗИ Перли.

9.1. ДЗИ Перли представлява своеобразна дигитална валута в мобилното приложение, която позволява на потребителите нейното натрупване, чрез различни активности. Потребителите могат да конвертират своите ДЗИ Перли в оферти, предлагани от „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД, „ДЗИ – Общо Застраховане“ ЕАД и техни партньори в секция „ДЗИ Магазин“ .

9.2. ДЗИ Перли не представлява еквивалент, не са взаимнозаменяеми или алтернатива на друга съществуваща дигитална или физическа валута, не може да бъде конвертирана в такава и не може да бъде използвана извън мобилното приложение.

10. ДЗИ Магазин.

10.1. ДЗИ Магазин предоставя възможност на потребителите на мобилното приложение да конвертират натрупаните ДЗИ Перли в оферти, отстъпки, бонуси, подаръци, награди и участия в различни томболи.

10.2. Ако потребителят се съгласи да се възползва от оферти в мобилното приложение, предлагани от трета страна - партньор на мобилното приложение, „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД не носи отговорност за качеството и изправността на предлаганите стоки и/или услуги. Въпроси и/или рекламации във връзка с предлаганите от трети лица – партньори стоки и/или продукти се адресират директно към предлагащата ги трета страна - партньор. Всички клиенти могат да изпращат сигнали за търговци, които не са предоставили предлаганите от тях отстъпки, на имейл KakSi@dzi.bg, както и да се обаждат в Център за обслужване на клиенти на ДЗИ на телефон 0700 16 166.

11. Здравно досие.

11.1. Всеки потребител на мобилното приложение може да създаде свое собствено здравно досие, в което да попълни информация за:

·      Своята кръвна група

·      Алергии към храни и напитки

·      Алергии към медикаменти

·      Заболявания

·      Регулярен прием на лекарства

11.2. Здравното досие може да бъде изпращано от потребителя към Спешните му контакти в случай на подаване на SOS сигнал. За това потребителят следва да е дал изрично разрешение мобилното приложение да изпраща информацията от здравното му досие към трети страни

12. Лична информация.

В секция „Лична информация“ потребителят може да попълни своите:

·      Прякор/потребителско име

·      Телефонен номер

·      Имейл адрес за възстановяване на достъпа до мобилното приложение, в случай че потребителят смени своя телефонен номер

·      Дата на раждане

·      Пол

·      Номер на здравна карта

·      Фамилия

13. Достъп до здравни услуги (Дигитален здравен портал на ДЗИ, Healee и Superdoc).

През мобилното приложение KakSi потребителите могат да достъпват набора от дигитални здравни услуги, които „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД предоставя през собствените си дигитални канали, както и чрез установени партньорства с трети страни. Достъпът до услугите се извършва посредством линк, водещ до външната услуга.

14. Дигитална здравна карта.

През мобилното приложение KakSi клиентите на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД с активна здравна застраховка „Здраве“ или „Комплексна медицинска помощ“ могат да дигитализират своята здравна карта. Активацията се извършва посредством двуфакторна идентификация.

Необходимо е потребителите да въведат, на първа стъпка, своето ЕГН както и своята фамилия, на втора стъпка код, който клиента получава с СМС известие. Кода е допълнителна контрола за достоверност на данните.

15.Обратна връзка.

Мобилното приложение предоставя на потребителите възможност за изпращане на обратна връзка към разработчиците и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД.

 

16. Изтриване на профила.

16.1. Всеки потребител има правото по всяко време да изтрие своя профил в мобилното приложение. Това действие ще доведе до изтриването на цялата лична информация, която собственикът и разработчикът на приложението съхраняват за потребителя, освен телефонния номер и запис на активиране на профила, които ДЗИ ще съхранява за срок от 5 години след дерегистрация на Вашия профил, с цел евентуални оплаквания.

16.2. След изтриване на профила и при повторно регистриране със същия телефонен номер, мобилното приложение няма да пази предходно предоставената информация от потребителя, в т.ч. и наличност на ДЗИ Перли, ниво на Аватар и други. Цялата налична информация се изтрива от сървърите на мобилното приложение при изтриване на профила, освен посочената в 16.1.

 

VIII.            Информация за защита на личните данни.

1. Дружеството „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК: 121518328, адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89Б , в качеството си на Администратор на лични данни, осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и „Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни“ („Регламента“).

2. „Информацията за защита на личните данни“ е налична както и в самото приложение, така и е публикувана на корпоративния сайт на дружеството - www.dzi.bg, където са посочени целите за обработване на предоставените лични данни, както и информация за упражняване на Вашите права.

 

IX.                Промени и такси.

1. Услугите, предоставяни от KakSi, генерират използването на мобилни данни. Размерът на използваните данни може значително да варира в зависимост от честотата и продължителността на използването им, както и съобразно условията на използвания тарифен план към мобилен оператор. Значителни такси за използване на мобилни данни могат да се начисляват от мобилните оператори, при липса на включени мобилни данни в използвания от потребителя тарифен план  или при превишаване на месечния обем от мобилни данни, съгласно тарифния им план. Използваната, по-горе, терминология може да варира при различните доставчици на мобилни услуги.

2. Задължение на потребителя е да бъде запознат с условията на договора си с мобилния оператор, включително с обстоятелствата, които могат да доведе до таксуването му. Ползването на услугата в роуминг може да доведе до увеличение на таксите.

3. В случай че потребителят има съмнения, дали използването на мобилни услуги би довело до таксуване или увеличаване на задълженията му, той следва да се свърже с мобилния си оператор.

4. KakSi не носи отговорност за каквито и да е такси, санкции, данъци, допълнителни начисления или други разноски, наложени от мобилния оператор, в резултат на използването на мобилните услуги.

 

X.                  Информация и връзки от трети страни.

1. Мобилните услуги предоставят достъп до връзки към уеб сайтове на трети страни и/или до информация, предоставена от трети страни. KakSi и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД не носят отговорност за съдържанието на свързаните с приложението уеб сайтове на трети страни - партньори и/или информацията в тях, включително без да се ограничава до точност, спазване на авторското право.

2. KakSi не носи отговорност за каквато и да е форма на съобщения, получени от който и да е свързан сайт или платформа, информация на трета страна или за възможността за достъп до такива свързани сайтове. Мобилното приложение предоставя такива връзки и информация само за удобство и включването на всяка връзка или информация от трета страна не предполага одобрение от мобилното приложение на такъв свързан сайт или информация от трети страни.

 

XI.                Право на интелектуална собственост.

Дизайнът, структурата и съдържанието на мобилното приложение са предмет на авторско право, като изключителното право за използването им принадлежи на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от мобилното приложение, при условие че не премахват идентифициращите ги авторски знаци. Забранено е модифицирането, копирането, публикуването, продаването или лицензирането на цялото съдържание на мобилното приложение или отделни негови части, както и използването му с друга публична или търговска цел.

 

XII.              Допълнителни разпоредби.

За неуредените от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

В случаите на възникнали спорове между „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД и потребителите на KakSi, които не могат да бъдат уредени по доброволен начин, същите се решават по съдебен ред от компетентен български съд.